Mokymo programa hipertenzija sergančiam asmeniui

Mokomoji medžiaga sveikatos stiprinimo klausimais

V Vilnius Puslapis 15 Lietuvos diabeto asociacijos kronika »  m. Li­gų ir kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šų tiks­li­ni­mo ko­mi­si­jos po­sė­džiuo­se da­ly­va­vo šios ko­mi­si­jos na­rė Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė V. Pa­sau­li­nės dia­be­to die­nos ren­gi­ny­je Jo­na­vo­je vie­šė­jo Vo­kie­ti­jos ko­mi­te­to Lie­tu­vos vai­kams, ser­gan­tiems cuk­ri­niu dia­be­tu, rem­ti pir­mi­nin­kė Lil­ly Karn.

Ji per­da­vė Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tei pa­ra­mą EUR diag­nos­ti­nėms juos­te­lėms pirk­ti be­si­mo­kan­tiems jau­nuo­liams, ku­riems dau­giau nei su hipertenzija koks spaudimas m.

išsiplėtusios širdies pavojus sveikatai

Pa­ra­ma per­duo­ta pa­gal dia­be­to klu­bų pa­teik­tus są­ra­šus. Briu­se­ly­je Bel­gi­ja vy­ku­sia­me Eu­ro­pos pa­cien­tų fo­ru­mo val­dy­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo šios val­dy­bos na­rė V. Au­gus­ti­nie­nė su­si­ti­ko su Am­ži­nės gel­to­no­sios dė­mės de­ge­ne­ra­ci­jos pa­cien­tų drau­gi­jos pre­zi­den­te Da­lia Žiž­liaus­kie­ne, Ser­vier Phar­ma at­sto­ve Jū­ra­te Kau­ši­nie­ne ir Jans­sen-Ci­lag ben­dro­vės at­sto­ve Rū­ta Dir­ža­naus­kie­ne.

Ap­tar­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo klau­si­mai. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ko­le­gi­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vo jos narė V. Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­te su už­sie­nio stu­den­tais ži­nio­mis apie pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų veik­lą Lie­tu­vo­je ir Eu­ro­po­je da­li­jo­si V.

Au­gus­ti­nie­nė ir jos na­riai Da­nu­tė Ka­šu­bie­nė ir Ge­di­mi­nas Ži­žys. Nuo m. No­vo Nor­disk Phar­ma ta­po dei­man­ti­niu rė­mė­ju. Au­gus­ti­nie­nė da­ly­va­vo ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vy­ku­sia­me po­sė­dy­je dėl far­ma­ci­jos ben­dro­vių at­sto­vų lan­ky­mo­si gy­dy­mo įstai­go­se. Au­gus­ti­nie­nė ir U.

Au­gus­ti­nie­nė ir ki­ti ta­ry­bos at­sto­vai. Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos vy­ko Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos po­sė­dis. Da­ly­va­vo ta­ry­bos na­rė V. Planuojama 10 laidų. LR pre­zi­den­tū­ro­je Pre­zi­den­tė Dalia Grybaus­kai­tė su­si­ti­ko su ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais bei spor­to, me­no, moks­lo sri­ty­se ak­ty­viais ne­įga­liai­siais.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė V. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jo­je ap­tar­tos ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės su UAB Bio­eks­ma at­sto­vu Arū­nu Stirke. Stam­bu­le Tur­ki­ja vy­ko 4-asis Pa­sau­lio pa­cien­tų kon­gre­sas.

Sveikas kraujo spaudimas – sveikas širdies plakimas

Lie­tu­vai at­sto­va­vo Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė V. Prieš me­tus bu­vo įsteig­tas ir jos na­riu ta­po Ig­na­li­nos ra­jo­no dia­be­to klu­bas. Tuo­me­ti­nis Ig­na­li­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Egi­di­jus Stai­gys su­ren­gė stei­gia­mą­jį dia­be­to li­go­nių klu­bo su­si­rin­ki­mą.

Per su­si­rin­ki­mą bu­vo su­gal­vo­tas klu­bo pa­va­di­ni­mas, iš­rink­ta pir­mi­nin­kė Mil­da La­šiū­nie­nė ir pa­va­duo­to­jos. Klu­bo pir­mi­nin­kė sa­vo kan­tru­mu, už­si­spy­ri­mu ir lė­šo­mis įvei­kė vi­sas biu­ro­kratines kliū­tis ir jau  m. Įkur­ti klu­bą — tai dar ne vis­kas, rei­kia to­liau or­ga­ni­zuo­ti jo veik­lą, steng­tis pri­trauk­ti kuo dau­giau ben­dra­min­čių, ku­rie ne­bū­tų abe­jin­gi sa­vo svei­ka­tai ir no­rė­tų kuo dau­giau su­ži­no­ti apie dia­be­tą.

Klu­bas yra ne pel­no sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja, rė­mė­jų jis kol kas ne­tu­ri.

Mokomoji medžiaga sveikatos stiprinimo klausimais

La­bai pa­de­da Ig­na­li­nos mies­to se­niū­nas, ku­ris lei­džia su­si­rink­ti mies­to se­niū­ni­jos sa­lė­je. Su­si­ren­ka­me kiek­vie­no mė­ne­sio pir­mą ir tre­čią ket­vir­ta­die­nį, 16 val. Klu­bo pir­mi­nin­kė pa­skai­to pa­skai­tė­lę apie dia­be­tą, o po jos kar­tu dis­ku­tuo­ja­me, pa­sa­ko­ja­me sa­vo pa­ty­ri­mus, ban­do­me ras­ti at­sa­ky­mus į ki­lu­sius klau­si­mus.

Juk vi­si tu­ri­me tą pa­tį gy­ve­ni­mo pa­ly­do­vą — dia­be­to li­gą. Nuo klu­bo įkū­ri­mo jau pra­ėjo šiek tiek dau­giau nei me­tai. Šiuo me­tu jam pri­klau­so 12 na­rių, iš hipertenzija po 40 moterų — 3 vai­kai. Nors ne­ga­li­me pa­si­gir­ti di­de­liu na­rių skai­čiu­mi, bet ti­ki­mės, kad at­ei­ty­je jų bus dau­giau. Kiek­vie­nais me­tais LDA or­ga­ni­zuo­ja vai­kų ir su­au­gu­sių­jų dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­las.

Vi­si mū­sų klu­bo vai­kai m. Pir­mą die­ną bu­vo ne­drą­su, ne­ra­mu, daug nau­jų vei­dų.

ar įmanoma visiškai išgydyti 3 laipsnio hipertenziją

Bet ne­ri­mas tru­ko ne­il­gai. Su­si­pa­ži­nau su sto­vyk­los va­do­vais, gy­dy­to­jo­mis ir, ži­no­ma, su vai­kais. Die­no­tvarkė bu­vo ga­na griež­ta: nuo ry­to iki pie­tų vy­ko se­mi­na­rai. Daug nau­jo su­ži­no­jau apie dia­be­tą. Man tik de­šimt me­tų, o dia­be­tu ser­gu mokymo programa hipertenzija sergančiam asmeniui ket­ve­rius me­tus, tad įgy­tos ži­nios la­bai pa­de­da spręs­ti kas­die­nes, su ma­no li­ga su­si­ju­sias pro­ble­mas.

  1. Pacientų, sergančių širdies nepakankamumu, mokymas tampa iššūkiu slaugytojams LSMU MA Kardiologijos klinika Širdies nepakankamumas ŠN — tai lėtinė progresuojanti liga, kai širdis nebepajėgia patenkinti organizmo poreikių — tinkamai stumti kraujo ir aprūpinti organizmo reikalingu kraujo kiekiu bei deguonimi.
  2. Hipertenzija ir silpnos kraujagyslės

Per per­trau­kė­les bėg­da­vo­me mau­dy­tis į eže­rą. Po pie­tų bū­da­vo lais­vas lai­kas, to­dėl ruoš­da­vo­mės va­ka­ro­nėms, ren­gė­me kon­cer­tus, ma­dų šou, vik­to­ri­nas. Kai pra­dė­da­vo tem­ti, su­si­bur­da­vo­me prie lau­žo, pa­sa­ko­da­vo­me įvai­rias is­to­ri­jas, at­si­ti­ki­mus.

Bu­vo­me iš­va­žia­vę pa­si­žval­gy­ti po Aukš­tai­ti­jos na­cio­na­li­nį par­ką, ap­lan­kė­me La­da­kal­nį, Gi­nu­čių pi­lia­kal­nį, Gi­nu­čių ma­lū­ną, se­no­vi­nį bi­ti­nin­kys­tės mu­zie­jų, Trai­niš­kio ąžuo­lą. Ypač sma­gu bu­vo pas­ku­ti­nę po­pie­tę, nes po Až­vin­čio eže­rą plau­kio­jo­me ka­te­riu. Grį­žo­me šla­pi ir su­ša­lę, to­dėl ga­lė­jo­me sušil­ti pir­te­lė­je ant eže­ro kran­to.

La­bai ačiū Vi­siems! Tad ne­bū­ki­me abe­jin­gi sa­vo li­gai — dia­be­tui, — bur­ki­mės į klu­bą, juk tik bū­da­mi drau­ge, ga­lė­si­me kur kas dau­giau nu­veik­ti ir su­ži­no­ti! Po ke­le­rių me­tų, be­mo­kant ne­se­niai apa­ku­sią jau­ną mer­gi­ną vaikš­čio­ti su bal­tą­ja laz­de­le, ši ne­ti­kė­tai parg­riu­vo. Lai­mė, griū­da­ma ji spė­jo pa­sa­ky­ti su­tri­ku­siai mo­ky­to­jai, ką rei­kia da­ry­ti Po pas­ta­ro­jo įvy­kio tuo­me­ti­nės Klai­pė­dos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių so­cia­li­nio ug­dy­mo mo­kyk­los mo­ky­to­ja La­ri­sa Kuš­ne­ro­va pa­si­kvie­tė mus, sa­vo ko­le­gas, į na­mus, iš­vi­rė ar­ba­tos ir pa­pa­sa­ko­jo apie dia­be­tą ir kad rei­kia išmok­ti su šia li­ga gy­ven­ti.

Ta­da ir bu­vo nu­tar­ta įkur­ti ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių dia­be­to li­go­nių klu­bą, juo­lab kad Klai­pė­do­je jau vei­ku­sia­me dia­be­to klu­be ne­re­giai ne­la­bai bu­vo pa­gei­dau­ja­mi, mat per daug su jais var­go. To var­go ne­pa­bi­jo­jo ir dau­giau kaip de­šimt me­tų klu­bui va­do­va­vo mo­ky­to­ja La­ri­sa Kuš­ne­ro­va.

Pa­ti su­si­gy­ve­nu­si su klas­tin­gu dia­be­tu ir nuo­lat ko­vo­jan­ti už ma­žy­tį re­gos li­ku­tį, ji tu­rė­jo ko pa­mo­ky­ti ki­tus, ištik­tus pa­našios ne­gan­dos, ir ži­no­jo, kaip ge­riau or­ga­ni­zuo­ti klu­bo veik­lą.

Plintančio širdies nepakankamumo valdymas: sumani strategija

Jai ak­ty­viai tal­ki­no ir tif­lo­pe­da­go­gė Al­do­na Zu­bie­nė. Be jo­kio at­ly­gio, iš­sky­rus mo­ra­li­nį, nes šiek tiek ga­li pa­dė­ti sa­vo ar­ti­mui, mo­te­rys plu­šo, ne­gai­lė­da­mos jė­gų ir lai­ko. O joms per­da­vus klu­bo vai­rą į ki­tas ran­kas, de­ja, vi­sa veik­la pa­ma­žu už­geso Idė­ja at­gai­vin­ti klu­bo veik­lą ki­lo Klai­pė­dos re­gos ug­dy­mo cen­tre, ku­ria­me jau šešerius me­tus įvai­ri tif­lo­pe­da­go­gi­nė ir ki­to­kia pa­gal­ba tei­kia­ma ne tik įvai­raus am­žiaus vai­kams bei jų tė­ve­liams ir pe­da­go­gams, bet ir su­au­gu­siems ne­re­giams.

Šiai idė­jai mie­lai pri­ta­rė cen­tro di­rek­to­rė Lai­ma Ba­ra­naus­kie­nė. Ir štai pū­guo­tą m. Pir­mi­nin­ke bu­vo iš­rink­ta Aud­ro­nė Ly­mon­tai­tė, o jai pa­si­ža­dė­jo tal­kin­ti La­ri­sa Kuš­ne­ro­va. Pa­si­bai­gus ren­gi­niams, dar il­gai ne­ti­lo kal­bos ne tik apie abie­juo­se su­si­rin­ki­muo­se iš­kel­tas min­tis, spręs­ti­nas pro­ble­mas ir pan.

Amžius daugiau kaip 65 m. Gretutinės ligos, pvz. Žinokite savo kraujo spaudimą! Kad žinotumėte, ar jūsų kraujo spaudimas nėra padidėjęs, naudinga jį reguliariai pasimatuoti namuose automatiniu matuokliu.

Be­lie­ka pri­dur­ti, kad su­si­do­mė­ję ra­ši­ny­je mi­ni­ma veik­la, ga­li pa­skam­bin­ti į Re­gos ug­dy­mo cen­trą te­le­fo­nu 8~46 34 60 Da­nu­tė Bal­čiū­nie­nė Puslapis 20 m. Pa­slau­gų ne­įga­lie­siems ben­druo­me­nė­je pro­jek­tų re­zul­ta­tai Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja m. Mokymo programa hipertenzija sergančiam asmeniui Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to gau­tas lė­šas — 35,04 tūkst.

Pa­de­dant rė­mė­jams iš­leis­ti 3 laik­raš­čio nu­me­riai 25 tūkst. Laik­raš­tis iš­pla­tin­tas Aly­taus m.

slauganti motina gydo hipertenziją

Pa­slau­gas tei­kė 1 kva­li­fi­kuo­tas spe­cia­lis­tas. Pa­slau­gas ga­vo 25 tūkst. Ne­įga­lių­jų aso­cia­ci­jų veik­los rė­mi­mo pro­jek­to re­zul­ta­tai Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja m.

Lt — pa­nau­do­jo šiems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti: 1. Ne­įga­lių­jų tei­sėms gin­ti at­sto­va­vi­mas ne­įga­lie­siems, kon­fe­ren­ci­jos, se­mi­na­rai, mo­ky­mai, ren­gi­niai. Anykš­čiuo­se su­reng­tas se­mi­na­ras Lie­tu­vos pa­cien­tų tei­sės Eu­ro­pos pa­cien­tų tei­sių char­ti­jos kon­teks­te, skir­tas 70 žmo­nių iš jų 33 va­do­vamspa­de­dan­tiems or­ga­ni­zuo­ti Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos dar­bą ra­jo­nų dia­be­to klu­buo­se.

Da­ly­va­vo 43 ne­įga­lūs as­me­nys. Lap­kri­čio 14 d. Iš jų ri­zi­ką su­sirg­ti cuk­ri­niu dia­be­tu tu­rin­tiems žmo­nėms, iš ku­rių žmo­nėms 10,4 proc.

prietaisas hipertenzijai gydyti

Iš šių žmo­nių 90,4 proc. Vi­siems jiems re­ko­men­duo­ta ne­del­siant kreip­tis į me­di­kus dėl cuk­ri­nio dia­be­to diag­no­zės pa­tvir­ti­ni­mo. Pir­mą kar­tą Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja m. Vil­niu­je mė­ly­na spal­va bu­vo apšvies­ta Ro­tu­šė, kad bū­tų at­kreip­tas vi­so pa­sau­lio vi­suo­me­nės, taip pat ir val­di­nin­kų dė­me­sys į spar­čiai plin­tan­čią dia­be­to epi­de­mi­ją. Ma­no­ma, mokymo programa hipertenzija sergančiam asmeniui in­for­ma­ci­ją ga­vo dau­giau nei tūkst.

Spe­cia­lis­tų kva­li­fi­ka­ci­jai to­bu­lin­ti. Žem­suo­do­je Plun­gės raj. Ja­me da­ly­va­vo 46 as­me­nys, ser­ti­fi­ka­tus ga­vo 35 spe­cia­lis­tai, iš jų 7 ne­įga­lie­ji. Tarp­tau­ti­niam ben­dra­dar­bia­vi­mui. Du Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos de­le­ga­tai su sten­di­niu pra­nešimu Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos veik­la ir vie­nas de­le­ga­tas su žo­di­niu pra­ne­ši­mu Ar Dvy­nių pro­gra­ma ga­li pa­dė­ti sil­pnes­nėms Eu­ro­pos dia­be­to aso­cia­ci­joms da­ly­va­vo Tarp­tau­ti­nės dia­be­to fe­de­ra­ci­jos kon­gre­se Mon­re­a­ly­je, Ka­na­do­je iš jų 2 ne­įga­lie­ji.

Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo įgū­džiams ug­dy­ti ir ak­ty­vaus po­il­sio sto­vyk­loms or­ga­ni­zuo­ti. Suor­ga­ni­zuo­ta 14 sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo įgū­džių ug­dy­mo sto­vyk­lų 7 die­nos truk­mės mo­ky­mo sto­vyk­los: Vil­niu­je ba­lan­džio 24 d.

Hipertenzija

Pla­te­liuo­se 1 gr. Sto­vyk­lo­se da­ly­va­vo as­me­nys, iš jų ne­įga­lie­ji iš jų 76 ne­įga­lūs vai­kai. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­ja su­ren­gė dia­be­to mo­kyk­lą, ku­rio­je da­ly­va­vo dau­giau nei as­me­nų, iš jų apie ne­įga­lių­jų iš jų apie ne­įga­lių vai­kų.

Ben­dras nau­dą pa­slau­gas ga­vu­sių as­me­nų skai­čius pa­gal są­ra­šą — ,6 tūkst. Ben­dras pa­slau­gas tei­ku­sių as­me­nų skai­čius pa­gal są­ra­šą — 16, iš jų 11 ne­įga­lių­jų.

geriausia daržovių širdies sveikata

Pa­slau­gas tei­ku­sių kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų skai­čius — 16 iš jų 4 me­di­kai. Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos in­for­ma­ci­ja Puslapis 21 Vai­kų ir pa­aug­lių dia­be­tas Cuk­ri­nis dia­be­tas — tai lė­ti­nė me­džia­gų apy­kai­tos li­ga, kai dėl vi-­siško ar­ba da­li­nio in­su­li­no trū­ku­mo or­ga­niz­me su­trin­ka an­glia­van­de­nių, bal­ty­mų ir rie­ba­lų apy­kai­ta, vys­to­si spe­ci­fi­nės krau­ja­gys­lių kom­pli­ka­ci­jos, ner­vų li­gos, at­si­ran­da ki­tų or­ga­nų ir au­di­nių pa­ki­ti­mų.

Cuk­ri­nis dia­be­tas ir jo kom­pli­ka­ci­jos ke­lia vis di­des­nį su­si­rū­pi­ni­mą. Vi­sa­me pa­sau­ly­je spar­čiai dau­gė­ja vai­kų, ser­gan­čių šia li­ga.

Tra­di­ciš­kai dia­be­tas skirs­to­mas į nuo in­su­li­no pri­klau­san­tį I ti­passe­niau dar va­din­tą ju­ve­ni­li­niu šis ti­pas daž­nes­nis tarp jau­nų žmo­nių, bet ga­li iš­si­vys­ty­ti bet ku­ria­me am­žiu­jebei nuo in­su­li­no ne­pri­klau­san­tį II ti­passe­niau va­din­tą su­au­gu­sių­jų dia­be­tu, bei ki­tas re­tes­nes dia­be­to for­mas.

Arterinė hipertenzija kartais pasireiškia ir vaikystėje, ir paauglystėje - medikana.lt

Apie 85 proc. II ti­po dia­be­tu ser­gan­čių su­au­gu­sių as­me­nų yra nu­tu­kę. Dėl pas­ta­ruo­ju de­šimt­me­čiu pa­sau­ly­je spar­čiai plin­tan­čios vai­kų ir pa­aug­lių nu­tu­ki­mo pro­ble­mos se­nie­ji ter­mi­nai ju­ve­ni­li­nis ir su­au­gu­sių­jų dia­be­tas ne­be­te­ko pras­mės.

JAV dėl nu­tu­ki­mo be­veik 50 proc. Vai­ko, ser­gan­čio I ti­po dia­be­tu, or­ga­niz­me su­dė­tin­gi imu­ni­niai me­cha­niz­mai su­ar­do ka­sos ląs­te­les, ga­mi­nan­čias in­su­li­ną, to­dėl ti­pi­niai dia­be­to simp­to­mai iš­si­vys­to ga­na grei­tai.

Ryš­kus in­su­li­no trū­ku­mas su­ke­lia di­de­lį mokymo programa hipertenzija sergančiam asmeniui kie­kio pa­di­dė­ji­mą krau­jy­je, kurie sirgo hipertenzija to su­trin­ka rie­ba­lų ski­li­mas ir, jei ne­gy­do­ma in­su­li­nu, iš­si­vys­to gy­vy­bei pa­vo­jin­ga ūmi dia­be­to kom­pli­ka­ci­ja — dia­be­ti­nė ke­to­a­ci­do­zė.

Islamas ir hipertenzija

Su­sir­gu­sio II ti­po dia­be­tu vai­ko li­gos ei­gai bū­din­ga slap­ta pra­džia. Li­ga il­gai iš­lie­ka be­simp­to­mė ir ne­diag­no­zuo­ja­ma kar­tais net vie­nus ar ke­le­tą me­tų. Šiuo at­ve­ju vai­ko ka­sa ga­mi­na in­su­li­ną, ta­čiau dėl iš­si­vys­čiu­sio tam tik­ro au­di­nių at­spa­ru­mo in­su­li­nui, gliu­ko­zės kie­kiui su­ma­žin­ti ir iš­lai­ky­ti nor­mos ri­bo­se in­su­li­no rei­kia daug dau­giau, nei rei­kia svei­kam as­me­niui.

Pacientų, sergančių širdies nepakankamumu, mokymas tampa iššūkiu slaugytojams | e-medicina

Taip vai­kų, ser­gan­čių II ti­po dia­be­tu, or­ga­niz­me su­si­da­ro san­ty­ki­nis in­su­li­no ne­pa­kan­ka­mu­mas. Kai gliu­ko­zės kon­cen­tra­ci­ja plaz­mo­je žen­kliai pa­di­dė­ja, vai­kus, ser­gan­čius I ti­po dia­be­tu, rei­kia sku­biai pra­dė­ti gy­dy­ti in­su­li­nu, o ser­gan­čius II ti­po dia­be­tu rei­kia gy­dy­ti die­ta, keis­ti gy­ve­ni­mo bū­dą, di­din­ti fi­zi­nį ak­ty­vu­mą.

Jei­gu rei­kia, bū­ti­na var­to­ti ir ge­ria­mų­jų pre­pa­ra­tų. Vė­liau, kai ka­sos ge­bė­ji­mas išskir­ti in­su­li­ną il­gai­niui iš­sen­ka, gy­dy­ti rei­kia pra­dė­ti ir in­su­li­nu. Ta­čiau tai ne­reiškia, kad II ti­po dia­be­tas vir­to I ti­po dia­be­tu, kaip kar­tais klai­din­gai ma­no­ma.

Gy­dant cuk­ri­nį dia­be­tą la­bai svar­bu, kad vai­kas ži­no­tų, kas yra dia­be­tas. Jam tu­rė­tų pa­dė­ti kva­li­fi­kuo­ti spe­cia­lis­tai, tė­vai ir ar­ti­mie­ji. Vai­kas, pri­klau­so­mai nuo am­žiaus ir li­gos truk­mės, tu­ri mo­ky­tis sa­va­ran­kiškai pa­si­ma­tuo­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je, su­skai­čiuo­ti an­glia­van­de­nių kie­kį mais­te, su­si­švirkš­ti in­su­li­ną.

Cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­čiam vai­kui ir jo šei­mai taip pat tu­ri bū­ti pri­ei­na­ma psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba, nes li­ga su­ke­lia daug stre­so, ne­ri­mo, be­jė­giš­ku­mo, kal­tės, pyk­čio jaus­mus, dep­re­si­ją ne tik vai­kui, bet ir jo šei­mos na­riams.

Plintančio širdies nepakankamumo valdymas: sumani strategija | medikana.lt

Kai ku­rio­se šei­mo­se vai­ko li­ga ga­li tap­ti šei­mos sky­ry­bų ar vai­ko min­čių apie sa­vi­žu­dy­bę prie­žas­ti­mi. To­dėl la­bai svar­bus tė­vų da­ly­va­vi­mas mo­kan­tis kon­tro­liuo­ti li­gą, su­pra­tin­gu­mas, kan­tru­mas ir vai­ko pa­lai­ky­mas.

Li­na Or­lov­ska­ja Vilniaus Cen­tro po­li­kli­ni­kos gy­dy­to­ja vai­kų en­dok­ri­no­lo­gė Puslapiai Dia­be­ti­nės pė­dos sin­dro­mas Cuk­ri­nis dia­be­tas ga­li su­kel­ti įvai­rių kom­pli­ka­ci­jų.

Vie­na iš jų — dia­be­ti­nės pė­dos sin­dro­mas, at­si­ran­dan­tis dėl ner­vų bei krau­ja­gys­lių pa­žei­di­mų ir dėl ne­at­spa­ru­mo bak­te­ri­nėms in­fek­ci­joms. Dia­be­ti­nės pė­dos sin­dro­mas diag­no­zuo­ja­mas be­veik 7 proc. Jis pa­si­reiškia ko­jų ner­vų pa­žei­di­mais, ner­vi­nių skai­du­lų iri­mu de­struk­ci­jakrau­ja­gys­lių ate­ro­skleroze kai rie­ba­lai kau­pia­si krau­ja­gys­lė­se ir pan.

Daž­niau­si neu­ro­pa­ti­jos ner­vų sis­te­mos li­gos po­žy­miai yra pė­dų dilg­čio­ji­mas, ko­jų skaus­mas, sti­ri­mas ir kt.

Panašūs apžvalgos